Regulamin sklepu

Regulamin
Witamy w Akademia Bushcraftu i Survivalu!
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Akademia Bushcraftu i
Survivalu Paweł Łuczak, dostępnej pod adresem www.akademiabis.pl.
Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku
akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę Akademia Bushcraftu i
Survivalu.
Pliki cookie:
Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia
online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę Akademia Bushcraftu i Survivalu, wyrażasz
zgodę na używanie wymaganych plików cookie.
Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku
twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania
programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie są ściśle
przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w
domenie, która wygenerowała plik cookie.
Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w
celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony
internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych
plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały
czas. Pamiętaj , że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron
trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z usług
świadczonych przez te podmioty.
Licencja:
O ile nie stwierdzono inaczej, firma Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak lub jej
licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów
zamieszczonych na Stronie Akademia Bushcraftu i Survivalu. Wszelkie prawa własności
intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na
Stronie Akademia Bushcraftu i Survivalu na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń
określonych w niniejszym regulaminie.
Zabrania się:
 Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie Akademia
Bushcraftu i Survivalu
 Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na Stronie
Akademia Bushcraftu i Survivalu
 Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie Akademia
Bushcraftu i Survivalu
 Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie Akademia Bushcraftu i
Survivalu
Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.
Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych
częściach niniejszej Strony internetowej. Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak} nie
filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na
Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł
Łuczak, jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze

odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieściła. W zakresie przewidzianym przez
obowiązujące prawo Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak nie odpowiada za
komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki
spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia się
komentarzy na niniejszej Stronie.
Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak zastrzega sobie prawo do monitorowania
wszystkich komentarzy i usuwania tych, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub
naruszające niniejsze warunki.
Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
 Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie
niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
 Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich,
patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
 Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym, obraźliwym,
nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym naruszenie prywatności.
 Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej
lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.
Niniejszym Użytkownik udziela Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak niewyłącznej
licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do
wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich
formatach lub mediach.
Zamieszczanie odnośników do naszych treści
Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej
zgody:
 Organy rządowe;
 Wyszukiwarki internetowe;
 Organizacje prasowe;
 Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej
Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych
wymienionych podmiotów; oraz
 Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów handlowych
dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie
mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych
materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w
błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą oraz
jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą ; oraz (c) pasuje do kontekstu strony
linkującej.
Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących typów
organizacji:
 powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów gospodarczych;
 działalności internetowych typu dot-com;
 stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;
 dystrybutorów katalogów internetowych;
 portali internetowych;
 firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz
 instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.
Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas stawiał
w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych działalności; (b) nie

odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną organizacją; (c) korzyść
dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak nazwy Akademia Bushcraftu i
Survivalu Paweł Łuczak; oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.
Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie
wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania
witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst witryny linkującej.
Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany
umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres
Akademia Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko,
nazwę organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę
adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej
witryny, do których chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.
Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:
 Używając naszej nazwy (firmy); lub
 Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
 Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link, uzasadnionych z
punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.
Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych Akademia
Bushcraftu i Survivalu Paweł Łuczak w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na
wykorzystanie znaku towarowego.
Odpowiedzialność za treść:
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych stronach
internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami,
które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być umieszczane na Stronie,
która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub która w
inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób trzecich.
Zastrzeżenia praw:
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków kierujących
do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia wszystkich
linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego żądania z naszej strony.
Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w
dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej Strony oznacza akceptację i zobowiązanie
do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.
Usuwanie linków z naszej Strony
Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy, skontaktuj
się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie linku.
Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia bezpośredniej
odpowiedzi osobie zgłaszającej.
Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich
kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony lub
aktualizacji materiałów na niej zawartych.
Wyłączenie odpowiedzialności:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych
poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej

wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie
będzie:
 ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub odniesione obrażenia
ciała
 ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub świadome
wprowadzanie w błąd;
 ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z
obowiązującym prawem; lub
 wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na mocy
obowiązującego prawa.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach
tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz (b)
regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym
zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia
obowiązków ustawowych.
Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane
nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat lub szkód o
dowolnym charakterze.

Shopping Cart
Scroll to Top